Na ZŠ Křenová končí projekt KŘENKA – zážitkem k inkluzi

31.05.2015 08:57

Jarním setkáním partnerských základních škol z Brna, Prahy a Ústí nad Labem na workshopu výměny zkušeností v Bořeticích vstoupila ZŠ Křenová do poslední etapy projektu KŘENKA – zážitkem k inkluzi. Tento projekt OPVK realizovaný od června 2012 nabízel žákům a jejich rodičům pestrou paletu aktivit neformálního vzdělávání a odborné poradenství. Workshopy výměny zkušeností se školami sdruženými v partnerské organizaci Liga komunitních škol, o.s. vytvářely pedagogům příležitost ke vzájemnému sdílení osvědčených aktivit s dětmi a rodiči. Součástí každoročních setkání byly rovněž diskuse ředitelů škol k dalším strategiím rozvoje vzdělávání na těchto školách, které působí v sociálně vyloučených lokalitách. 
Projekt byl založen na čtyřech hlavních oblastech činností, které společně doplňovaly formální vzdělávání o různé typy neformálních aktivit s cílem vytvořit ověřený model celodenního programu. V každé ze čtyř oblastí byl nastaven odlišný stupeň pravidelnosti docházky tak, aby si každý žák mohl najít aktivitu podle svých zájmů a schopností. Na výběr byly příležitostné akce pro žáky i rodiče s výtvarným, sportovním nebo kulturním zaměřením, možnost využívání aktivit nízkoprahového klubu s libovolnou pravidelností nebo volba některého z pravidelných zájmových kroužků (taneční, pěvecký, sportovní, výtvarný,…). Nadstavbou k těmto aktivitám pak byly specializované zážitkové lekce etické a osobnostně sociální výchovy či lekce na rozvoj čtenářské a finanční gramotnosti. Důležitou součástí projektu bylo zážitkové a odborné poradenství zaměřené na volbu povolání, prevenci sociálně patologických jevů a individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Příležitostí pro vzájemné setkávání a rozvíjení neformálních vztahů mezi školou a rodinami žáků byly zejména příležitostné zážitkové akce. Na tematických výtvarných dílnách, sportovních turnajích nebo tradičních kulturních akcích byl vytvořen prostor pro přirozenou motivaci žáků i rodičů k učení a spolupráci. Děti mohly ukázat rodičům své dovednosti a úspěchy získané v zájmových kroužcích či aktivitách nízkoprahového klubu. Řada dětí tak kromě nových dovedností získala i zdravé sebevědomí, které je motivovalo také k většímu úsilí při školní práci. Vedoucími zájmových kroužků byli pedagogové, se kterými se žáci denně setkávali ve vyučování. Účast na sportovních turnajích, kulturních akcích či běžných aktivitách nízkoprahového klubu byla pro žáky jedním z nejsilnějších motivačních faktorů k učení a pravidelné docházce do školy. 
Program osobnostně sociální a etické výchovy společně s lekcemi finanční a čtenářské gramotnosti umožňoval intenzivní práci se skupinami žáků 4. – 9. ročníků. V rámci pravidelných lekcí osobnostně sociální a etické výchovy žáci společně pracovali na tématech vzájemné důvěry, osvojování pravidel mezilidské komunikace, vyjadřování vlastních emocí, pravidel chování v nejrůznějších životních situacích a jiných. Tyto lekce významně přispěly ke zlepšení nejen vztahů v žákovských skupinách ale i celkového klima školy. Lekce finanční gramotnosti měly za cíl zábavnou formou seznámit žáky s problematikou hospodaření s penězi a být tak jedním z nástrojů včasné prevence. Podpora rozvoje klíčových kompetencí v oblasti čtení a motivace k samostatné četbě pak probíhala v rámci lekcí čtenářské gramotnosti. 
Důležitou součástí odborného poradenství bylo zážitkové poradenství k volbě školy, které pomáhalo zejména vycházejícím žákům získat konkrétní představu o oborech jednotlivých středních škol včetně nároků na uchazeče. Žáci tak měli možnost společně se svými rodiči a učiteli zvážit své zájmy i schopnosti a správně se rozhodnout. Poradenskou podporu žákům, rodičům i učitelům a metodické vedení zážitkových aktivit projektu poskytoval tým pracovníků Školního poradenského pracoviště pro neformální vzdělávání ve složení metodik, speciální pedagog, psycholog a sociální pedagog. Projekt Křenka – zážitkem k inkluzi (6/2012 – 5/2015) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Připravila: Mgr. Hana Hadrabová