ZŠ a MŠ Křenová startuje nový projekt OP VK „KŘENKA - zážitkem k inkluzi“

12.11.2012 09:13

 

ZŠ a MŠ Křenová startuje nový projekt OP VK
„KŘENKA - zážitkem k inkluzi“

 

S příchodem nového školního roku čeká žáky kromě učení také několik příjemných překvapení. Zatímco si užívali prázdninového volna, ve škole probíhaly intenzivní přípravy na zahájení realizace nového projetu zaměřeného na rozšíření nabídky zájmových aktivit. Projekt s názvem KŘENKA - zážitkem k inkluzi financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl zahájen v červnu 2012 a potrvá do května 2015.

Cílovými skupinami projektu jsou žáci školy a jejich rodiče, děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit a pedagogičtí pracovníci. Naše škola je zatížena všemi důsledky sociálního vyloučení jako jsou absence domácí přípravy dětí, neuspokojivá docházka do školy, finanční nedostupnost vzdělávacích a volnočasových aktivit, rizikové chování, nízké vzdělání rodičů apod.. Uvedený projekt nabízí způsob jak tato znevýhodnění vyrovnávat.

Cílem projektu je zpřístupnění kvalitního neformálního vzdělávání pro všechny bez rozdílu. Projektové aktivity umožní prostřednictvím celodenního programu přirozené propojení formálního a neformálního vzdělávání na škole a významně přispějí k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Náplň projektu je proto rozdělena do 4 skupin činností - aktivit:

- pravidelná zájmová činnost pro děti i rodiče,

- osobnostně sociální výchova, etická výchova a poradenství,

- posílení klíčových kompetencí (čtenářská a finanční gramotnost),

- otevřený (nízkoprahový) klub Křenka.

Jednotlivé aktivity budou realizovány odbornými lektory, vedoucími zájmových kroužků z řad pedagogických pracovníků a odborníky na konkrétní problematiku. Součástí projektu bude také další vzdělávání pedagogických pracovníků v uvedených oblastech neformálního vzdělávání.

Hlavním partnerem projektu je občanské sdružení Křemínek, společenství pracující s dětmi, mládeží a dospělými v místní komunitě. Sdružení bude zajišťovat v rámci prevence rizikového chování organizaci činností otevřeného klubu Křenka.

Jedním z cílů projektu je také rozvoj spolupráce s partnerskými školami - členy sdružení Liga komunitních škol, které zastřešuje vzájemnou spolupráci škol ze sociálně vyloučených lokalit v Praze, Ústí nad Labem a v Brně. V rámci projektu budou pořádány společné sportovní, kulturní a poznávací akce pro žáky i pedagogické pracovníky. Školy se dlouhodobě specializují na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - se sociálním znevý-hodněním. Pracují převážně na základě idey školy s celodenním programem (vzdělávací aktivity volně přecházejí v aktivity volnočasové a relaxační). Školy mají připravenou nabídku pro všechny věkové kategorie dětí a v rámci projektů posilují školní poradenská pracoviště, aby mohly efektivněji řešit otázku prevence rizikového chování, motivaci ke vzdělávání a kariérové poradenství.

Zpracovala: Mgr. Hana Hadrabová