Stanovy občanského sdružení Křemínek

I. Úvodní ustanovení
1. Název: KŘEMÍNEK, společenství pracující s dětmi, mládeží a dospělými v místní komunitě /dále jen KŘEMÍNEK/
2. KŘEMÍNEK je dobrovolným sdružením občanů, kteří pracují s dětmi, mládeží a dospělými v místní komunitě nebo tuto činnost podporují.
3. Práce s dětmi, mládeží a dospělými v místní komunitě se uskutečňuje na základě multikulturních principů vzájemného soužití, tolerance a spolupráce.
4. Sdružení je zájmovou organizací, nezávislou na církvích a politických stranách.

II. Sídlo
Křenová 21
602 00 Brno

III. Cíl činnosti KŘEMÍNKU
1. Cílem je poskytnout pomoc dětem, mládeži i dospělým v nepříznivé životní situaci, umožnit jim zajímavě trávit svůj volný čas a vzdělávat se. Vytvářet zázemí a oporu v duchu multikulturních principů vzájemného soužití, tolerance a spolupráce v prostředí místní komunity.
2. Činnost se orientuje na zájmové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a dospělé ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí a na přípravu dalších spolupra-covníků.
3. Členství a aktivity v KŘEMÍNKU jsou otevřeny všem členům místní komunity.

IV. Orgány sdružení
Orgány sdružení jsou:
a) Rada členů
b) Koordinační výbor
c) Předseda

1. Hlavním orgánem sdružení je Rada členů sdružení, jejímž individuálním členem může být každý občan starší 15-ti let, který souhlasí se stanovami a programem sdružení. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti sdružení, volit a od 18-ti let být volen do Koordinačního výboru sdružení, vznášet své názory a připomínky a osobně se účastnit projednávání plánu činnosti sdružení na Radě členů sdružení.
2. Povinností členů je řídit se stanovami sdružení a zaplatit roční členský příspěvek. Právem členů je využívat materiální základnu KŘEMÍNKU v rámci činnosti sdružení.
3. Koordinační výbor sdružení je volen na Radě členů sdružení dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. Má 5-7 členů.
4. Koordinační výbor rozhoduje o změně stanov.
5. Koordinační výbor volí ze svého středu Předsedu a místopředsedu sdružení.
6. KŘEMÍNEK zastupuje navenek Předseda, resp. místopředseda, případně Předsedou pověřený člen koordinačního výboru.
7. Členové Koordinačního výboru jsou za svou činnost odpovědni Radě členů sdružení, kterou svolávají minimálně 1x ročně.

V. Hospodaření sdružení
1. Sdružení nabývá a drží majetek podle obecně platných předpisů jako právnická osoba.
2. Finančním zdrojem jsou zejména členské příspěvky, účastnické poplatky pořáda-ných akcí, dotace, příjmy z přidělených grantů a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti.
3. Se svým majetkem sdružení hospodaří podle zákonných předpisů a rozpočtu schvá-leného Koordinačním výborem.
4. Výše členských příspěvků se určuje na výročním zasedání Rady členů sdružení.


V Brně, dne 10. 5. 2006